5. Maak nuttig gebruik van restwarmte

We laten nog veel restwarmte verloren gaan. Aangezien het benutten van restwarmte een kostenefficiĆ«nte klimaat- en energiemaatregel is, moet de overheid hier dus dringend werk van maken. Op dit moment zit de grootschalige benutting van restwarmte vast in een kluwen van administratieve, juridische en financiĆ«le belemmeringen. Een betere samenwerking tussen de departementen ruimtelijke ordening, milieu en energie biedt een oplossing. Warmtekaarten moeten warmtevraag en -potentieel in Vlaanderen documenteren. Onderzoek naar de haalbaarheid van het gebruik van de restwarmte moet rekening houden met een kosten-batenanalyse die de sociaaleconomische en ecologische return bevat. Ondersteuning (via een wetgevend kader en/of financiering) moet het potentieel helpen benutten. Het wetgevend kader moet een regeling voor beheer van netten en van de kostprijs van de geleverde restwarmte bevatten. Ook de juridische regeling voor warmtenetten moet beter zodat ze onder meer hun plaats krijgt in VLAREM en de ruimtelijke plannen.