Doelstellingen 2030 nauwelijks ambitieuzer dan Business-As-Usual-scenario

Op 22 januari van dit jaar stelde de Europese Commissie haar klimaat- en energiepakket 2030 voor. Tegen dat jaar moet Europa een vermindering in broeikasgassen realiseren van 40% in vergelijking met 1990 en moet hernieuwbare energie een aandeel innemen van 27% van de totale energieproductie. Ecofys houdt in een nieuw rapport in opdracht van ‘the Greens/EFA’, het klimaat- en energiepakket 2030 tegen het licht en stelt vast dat de 2030 doelstellingen niet in lijn liggen met wat Europa voor haar rekening moet nemen om globale klimaatopwarming tegen 2050 tot 2°C te beperken. Het voorgestelde pakket verschilt amper van een ‘business-as-usual’ scenario.

Europa heeft zichzelf de doelstelling opgelegd om tegen 2050 de broeikasgasemissies terug te brengen tot 80 à 95% ten opzichte van 1990, teneinde de globale opwarming te beperken tot 2°C. Deze langetermijndoelstelling wordt uiteengezet in de routekaart voor een concurrerend koolstofarm Europa tegen 2050.

Langetermijndoelstellingen gemist

Het recente rapport van Ecofys Assessing the EU 2030 Climate and Energy Targets stelt vast dat de voorgestelde aanpak de langetermijndoelstellingen van Europa niet kan waarmaken. Indien de Commissie vasthoudt aan haar voorgesteld pakket, zullen de lidstaten na 2030 hun inspanningen flink moeten aanscherpen, willen ze de Europese emissies alsnog tegen 2050 reduceren met 80 à 95%.

Amper afwijking van Business-as-Usual

Wat betreft broeikasgassen zorgt een business-as-usual-scenario voor een vermindering van broeikasgassen met 32% tegen 2030. Het voorstel uit het 2030 pakket stelt met 40% slechts enkele procenten meer ambitie voorop. Die doelstelling resulteert in 2050 in een reductie van slechts 71%, wat veel te laag is volgens de afgesproken doelstellingen.

Wat betreft het aandeel hernieuwbare energie is een aandeel van 45% tegen 2030 haalbaar, als we rekenen aan de huidige groei van 5,4% per jaar. Dit is significant hoger dan de door de Commissie voorgestelde doelstelling van 27% in 2030. De Commissie rekende bijzonder voorzichtig met een verwachte groei van 1.5% per jaar.

Wat betreft energiebesparing, berekende het Fraunhofer ISI dat een besparingsdoelstelling van 40% tegen 2030 haalbaar is. Helaas wordt er in het pakket geen bindende doelstelling opgenomen om dit streefcijfer waar te maken. Een loutere voortzetting van het huidig beleid komt uit op een verbetering van 17% in 2030.

Socio-economische baten

Ecofys onderzocht tenslotte ook een alternatief scenario, met 60% reductie van broeikasgassen, 45% hernieuwbare energie en 40% energie-efficiëntie tegen 2030. Dergelijk pakket resulteert volgens de studie in heel wat socio-economische baten. Het leidt tot een jaarlijkse daling van 100Mtoe (million tonnes of oil equivalent) wat overeenkomt met de gasinvoer vanuit Rusland, ten opzichte van de Commissievoorstellen. Daarnaast resulteert dit scenario in bijkomende werkgelegenheid van 568.000 jobs tegen 2030.